Powrót ->
Angielsko-Polski Słownik Terminów i Poleceń Komputerowych

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z |

  Niniejszy słownik jest adresowany do wszystkich osób zainteresowanych rozwijaniem i pogłębianiem swoich praktycznych umiejętności w pracy na komputerze oraz za pośrednictwem sieci Intenet. Może być szczególnie przydatny uczestnikom wykładów i szkoleń przygotowujących do egzaminów w ramach certyfikatu ECDL (ang. European Computer Driving Licence - Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy). 

  Certyfikat ECDL, powszechnie uznawany w większości państw Unii Europejskiej, jest dowodem wysokich kwalifikacji komputerowych jego posiadacza i może być pomocny podczas rozmów kwalifikacyjnych związanych z otrzymaniem nowej pracy.

  W słowniku znalazło się ponad 1.800 poleceń i terminów komputerowych pochodzących z:
  - systemów operacyjnych: Windows95, Windows98, Windows2000, WindowsXP, MacOS 9.0, 
  - składników pakietów: Microsoft Office, Symantec GreatWorks, ClarisWorks,
  - programów graficznych: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator i Corel Draw,
  - programów DTP: QuarkXpress i Adobe PageMaker,
  - programów do obsługi różnych usług sieci Internet: Netscape Navigator, Microsoft Explorer, Telnet, WS_ftp95, Elm, Pine, Microsoft Outlook, Usenet News Reader, IRC i wielu innych.

  Jarosław Kosiaty

   A
   A4Format A4
   (210x297 mm)
   Abandon Zaprzestań
   Abort Porzuć
   About O czymś...
   About this guide O tym przewodniku
   Absolute Bezpośredni, bezwzględny
   Acceleration Przyśpieszenie
   Accelerator card Karta przyspieszająca
   Accesories Narzędzia, akcesoria
   Access Dostęp
   Access Privileges Przywileje dostępu
   Access number Numer dostępu
   Across W poprzek
   Action Działanie
   Activate Uaktywnij
   Active Aktywny
   Active window Aktywne okno
   Activity Czynność
   Actual Size Rzeczywista wielkość
   Add Dodaj
   Address Adres
   Address bus Szyna adresowa
   Adjust Dopasuj
   Adjustment Dopasowanie
   Administrator Administrator
   Advance Wysuń
   Advanced Zaawansowany
   Advise Rada, wskazówka
   Again Znowu, ponownie
   Alarm Clock Budzik
   Alert Alarm
   Alert Box Skrzynka alarmu
   Alias Pseudonim
   Align Wyrównaj
   Align Left Wyrównaj do lewego
   Align Middle Centruj
   Align Objects Wyrównaj obiekty
   Align Right Wyrównaj do prawego
   Align to Grid Wyrównaj wg siatki
   Alignment Wyrównanie
   Alignment grid Siatka wyrównująca
   All Wszystkie
   Allocation Przydział
   Allow Pozwól
   Allowed Dopuszczalny
   Alternate Character Set Przełącz zestaw znaków
   Always Zawsze
   Analysis Badanie, analiza
   Anchor Zaczepienie
   Angle Kąt
   Annotation Adnotacja, komentarz
   Another Kolejny
   Answer Odpowiedź
   Answerback Message Powracający komunikat
   Any Dowolny
   Append Dołącz
   Application Program, aplikacja
   Application Program Program użytkowy
   Application icon Znaczek programu
   Applied Stosowany
   Apply Zastosuj, użyj
   Arc Łuk
   Arc tool Narzędzie Łuk
   Archive Archiwum
   Area Obszar, część np. ekranu
   Arrange Ustaw
   Arrange fields in... Ustaw pola w...
   Arrow Strzałka
   Arrow keys Klawisze Strzałki
   Arrowhead Grot strzałki
   Art Ideas Pomysły na obrazki
   Ascending Rosnący
   Assign Przypisz, przyporządkuj
   Assignment Przyporządkowanie
   Associate Skojarz, przyłącz
   Assume Załóż, przyjmij założenie
   Assure Potwierdź
   Asterisk Gwiazdka (*)
   Attachment Załącznik
   Attempt Próba
   Attribute Cecha, atrybut
   Audio jack Gniazdko Audio
   Audit Przejrzyj
   Authoring Modyfikowanie
   Authorized dealer Autoryzowany sprzedawca
   Auto Samo
   Auto hilite Samopodświetlanie
   Auto Repeat Samopowtarzanie
   Auto Wraparound Samozawijanie
   Automatic Automatyczne
   Auxiliary Pomocniczy
   Available Dostępny
   Average Średnia
   Axis

   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

   B
   Back Tył, przejść do tyłu, cofnąć się
   Back to Finder Wróć do Findera
   Back up Archiwizuj, wykonaj kopię
   Back up a single file Archiwizuj pojedyńczy plik
   Back up all files Archiwizuj wszystkie pliki
   Back up changed files Archiwizuj zmienione pliki
   Background Tło
   Background ideas Pomysły na tła
   Background name Nazwa tła
   Background printing Drukowanie w tle
   Background processing Przetwarzanie w tle
   Backspace key Klawisz Cofacz
   Backup Archiwum
   Backup copy Kopia archiwalna
   Backward Wstecz
   Bad Zły, niewłaściwy
   Banner Informacja w nagłówku
   Bar Pasek menu, słupek na wykresie
   Base Podstawa, baza
   Basic Podstawowy
   Batch file Plik wsadowy
   Baud Bod, jednostka szybkości transmisji
   Baud rate Szybkość transmisji
   Beep Sygnał dżwiękowy
   Bell Dzwonek
   Benchmark Wzorzec
   Best Najlepsza
   Bidirectional Dwukierunkowe
   Binary Dwójkowy
   Binary digit Cyfra dwójkowa
   Binary system System dwójkowy
   Bit Bit
   Bitmap Mapa bitowa
   Bitmapped display Ekran graficzny
   Bitmapped fonts Czcionki mozaikowe
   Bits per character Bitów na znak
   Bkgnd Tło
   Bkgnd Info... Informacje o tle
   Black Czarny
   Blank Czysty, pusty
   Blind Typing Pisanie w ciemno
   Block Blok, np. zaznaczonego tekstu
   Blue Niebieski
   Bold Pogrubiony
   Bookmark Zakładka
   Book Shelf Biblioteczka
   Boot blocks Bloki ładujące
   Border Brzeg, granica, ramka
   Border palette Paleta brzegów
   Both Obydwa
   Bottom Dolny
   Bottoms Podstawy
   Bound Ograniczony
   Boundary Granica
   Box Pudełko, ramka
   Bracket Nawias
   Branch Gałąź
   Break Przerwanie, odstęp
   Break key Klawisz Przerwanie
   Breakpoint Punkt zatrzymania
   Bridge Mostek
   Brief Skrócony
   Bright Jasny
   Brightness Jasność
   Bring Przynieś
   Bring Closer Przysuń
   Bring Farther Odsuń
   Bring To Front Wyciągnij na wierzch
   Browse Przeglądaj
   Browser Przeglądacz (przeglądarka stron WWW)
   Browse tool Narzędzie Przeglądanie
   Browsing Przeglądanie
   Brush Pędzel
   Brush Mirrors Symetrie Pędzla
   Brush shape Kształt Pędzla
   Brush tool Narzędzie Pędzel
   Bucket tool Narzędzie Kubełek
   Built-in Wbudowany
   Built-in drive Wbudowany napęd
   Buffer Pamięć buforowa
   Bullet Znaczek kolejnego akapitu
   Bulletin board Tablica informacyjna
   Burn out Wypalić
   Bus Szyna
   Button Przycisk
   Button Name Nazwa przycisku
   Button tool Narzędzie Przycisk
   by Date Wg daty
   by Icon Jako znaczki
   by Kind Wg rodzaju
   by Name Wg nazwy
   by Size Wg wielkości
   by Small Icon Jako małe znaczki
   Byte Bajt

   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

   C
   Cable Kabel
   Cable extender Przedłużacz
   Cable terminator Zakończenie kabla
   Calculated date Data wyliczana
   Calculation Obliczenie
   Calculator Kalkulator
   Calendar Kalendarz
   Call Wywołanie
   Can't delete background Nie można usunąć tła
   Can't delete card Nie można usunąć karty
   Can't delete stack Nie można usunąć stosu
   Can't undo Nie można odwołać
   Cancel Poniechaj, wycofaj się
   Cancel all printing Poniechaj wszelkiego drukowania
   Canceling Wycofuję się
   Capitals Duże litery alfabetu, wersaliki
   Caps lock key Klawisz Blokada podnośnika
   Caption Podpis, objaśnienie
   Card Karta
   Card ID ID karty
   Card Ideas Pomysły na karty
   Card Info... Informacje o karcie...
   Card Name Nazwa karty
   Card button Przycisk karty
   Card field Pole karty
   Carrier Podajnik, nośnik
   Carrier cover Przykrywa podajnika
   Cartridge Ładunek, nabój
   Case Przykład, przypadek
   Cassette Kaseta
   Catalog Katalog
   Category Kategoria
   Cell Komórka
   Center Środek
   Center text Centruj tekst
   Chain Łańcuch
   Chaining Nizanie
   Change Zamiana
   Changes Zmiany
   Change All Zamień wszystko
   Change Then Find Zamień, następnie szukaj dalej
   Change to Zamień na
   Change to milestone Zamień etap
   Change to task Zamień zadanie
   Chapter Rozdział
   Character Znak
   Character keys Klawisze znaków
   Character menu Menu Znak
   Character sets Zestaw znaków
   Character string Napis
   Chart Wykres
   Check box Kratka
   to check box Zakreślić kratkę
   Check Sprawdź
   Check Spelling Sprawdź ortografię
   Checking disk volume Sprawdzam wolumen dysku
   Checkpoint Punkt sprawdzający
   Chip Kość
   Choose Wybierz
   Chooser Wybieracz
   Circle Okrąg, koło
   Clean Wyczyść
   Clean Up Uporządkuj
   Clean Up Desktop Uporządkuj biurko
   Clean Up Selection Uporządkuj zaznaczone
   Clean Up Window Uporządkuj okno
   Cleaning pad Płytka czyszcząca
   Clear Wymaż
   Clear key Klawisz Wymaż
   Clear Lines Off Top Wymaż linie powyżej
   Clear User Log Wymaż wyciąg
   Click Kliknij, puknij, naciśnij mysz
   Clip Art Obrazki
   Clipboard Wycinek, schowek
   Clipboard File Plik Wycinek
   Clock Budzik, zegar
   Clockwise Kierunek zgodnie ze wskazówkami zegara
   Close Zamknij
   Close All Zamknij wszystko
   Close box Kwadracik zamykania
   Close look Zbliżenie
   Closer Bliżej
   Cluster Controller Kontroler grona
   Code Kod
   Color Kolor
   Color Picker Zbieracz kolorów
   Color wheel Koło barw
   Colors/greys Kolory/szarości
   Column Kolumna
   Columns Łamy, kolumny
   Comma Przecinek
   Command Polecenie
   Command key Klawisz Polecenie
   Commands menu Menu Polecenia
   Comment Komentarz
   Commercial Services Usługi komercyjne
   Common Wspólny
   Communication Łączność
   Communication session Sesja łączności
   Communications tool Narzędzie łączności
   Compact Skondensuj, upchnij
   Compaction Upychanie
   Compact Stack Upchnij stos
   Comparator Porównywacz
   Compare Porównaj
   Comparison Porównanie
   Compatibility Zgodność
   Compatible Zgodny
   Complete Całkowity, zakończony
   Component Składnik
   Compress Skompresuj, zagęścij
   Compression Kompresja, zagęszczenie
   Compressed Skompresowany, zagęszczony
   Computer paper Papier komputerowy
   Condense Ciasny
   Condition Warunek
   Configuration Konfiguracja, zestaw
   Confirm Potwierdź
   Confirmation Potwierdzenie
   Connect Połącz
   Connection Połączenie
   Connection box Pudełko połączeniowe
   Connector Łącznik
   Console Konsola: ekran z klawiaturą
   Constant Stała
   Constrain Ogranicz
   Contents Zawartość
   Context Kontekst
   Continue Dalej
   Continuous Ciągły
   Contrast Kontrast
   Control characters Znaki sterujące
   Control key Klawisz ctrl
   Control Manager Zarządzanie poleceniami
   Control Panel Tablica kontrolna
   Controller Sterownik
   Convergence Zbieżność
   Convert Konwertuj, przekształć
   Coordinate Współrzędna
   Copies Liczba kopii
   Coprocessor Koprocesor
   Copy Kopiuj
   Copy Card Kopiuj kartę
   Copy current background Kopiuj bieżące tło
   Copy of... Kopia
   Copy Table Kopiuj tablicę
   Copy protect Zabezpiecz przed kopiowaniem
   Correct Poprawny, dobry
   Correction Poprawka, korekta
   Cost Koszt
   Count Licz
   Counter Licznik
   Country Kraj
   Cover page Strona info
   Create Stwórz
   Create Group Stwórz grupę
   Create User Stwórz użytkownika
   Created Kreacja
   Creation Tworzenie
   Criteria Kryteria
   Critical pathŚcieżka krytyczna
   Critical task Zadanie krytyczne
   Crop Obetnij
   Cross Krzyż
   Crossbar Wskaźnik-krzyżyk
   Cumulative costs Koszty skumulowane
   Cumulative income Dochód skumulowany
   Currency Rodzaj waluty
   Current Bieżący
   Current startup disk Bieżący dysk startowy
   Current background Bieżące tło
   Current card Bieżąca karta
   Current disk Bieżący dysk
   Current stack Bieżący stos
   Currently active Obecnie aktywny
   Cursor Kursor, wskaźnik
   Cursor shape Kształt kursora
   Cursor bar Zaznaczony pasek
   Cursor keys Klawisze poruszania kursorem
   Curve Krzywa
   Curve tool Narzędzie Linia krzywa
   Custodian Nadzorca
   Custom Specjalny, zwyczajowy
   Custom Rulers Linijki specjalne
   Custom circuit Obwód specjalny
   Customize Specjalna
   Cut Wytnij
   Cut Card Wytnij kartę
   Cycle Pętla

   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

   D
   DA Handler Obsługa przyborów
   Daily Codziennie
   Daisy - chain Nanizać
   Damaged Uszkodzony
   Darken Ściemnij
   Darker printing Ciemniejsze drukowanie
   Dash Myślnik
   Dashed Przerywany, np. przerywana linia
   Data Dane, informacje
   Data bus Szyna danych
   Data base Baza danych
   Database extension Rozszerzenie narzędzi baz danych
   Data entry Wprowadzona wartość
   Date Data
   Dates menu Menu Daty
   Deadline Nieprzekraczalny termin
   Debug Odpluskwiaj (tzn. znajdź błędy w programie)
   Debugger Odpluskwiacz
   Debugging Odpluskwianie
   Decimal Dziesiętny
   Decimal Tab Well Zapas tabulatorów dziesiętnych
   Decrease Zmniejsz
   Default Standartowy, bieżący
   Default options Typowe opcje
   Definition Definicja
   Delay Odstęp, opóźnienie
   Delay between characters Odstęp między znakami
   Delay between lines Odstęp między wierszami
   Delay until Repeat Przerwa przed powtórzeniem
   Delete Usuń
   Delete Card Usuń kartę
   Delete Group Usuń grupę
   Delete key Klawisz Usuń
   Delete Page Usuń stronę
   Delete Resource Usuń zasób
   Delete Stack Usuń stos
   Delete User Usuń użytkownika
   Delimited Ograniczony
   Delimiters Ograniczniki
   Density Gęstość, np. zapisu na dyskietce
   Dependency Zależność
   Dependency line Linia zależności
   Dependent Zależny
   Dependent task Zadanie zależne
   Depth Głębokość
   Descending Malejący
   Description Opis
   Deselect Usuń zaznaczenie
   Design Grids Projektuj Siatki
   Desk Biurko, pulpit
   Desk Accessories Przybory
   Desk Accessory Suitcase Walizeczka z przyborami
   Desktop Biurko
   Desktop Pattern Wzorek na biurku
   Destination disk Dysk docelowy
   Destination Cel, przeznaczenie
   Details Szczegóły
   Device Urządzenie
   Device Manager Zarzadzanie urządzeniami
   Diagonal Line tool Narzędzie Linia po przekątnej
   Dial Wybierz numer
   Dialog box Skrzynka dialogowa
   Dialog Manager Zarządzanie dialogami
   Dictionary Słownik
   Different Różny
   Digit Cyfra
   Digital Cyfrowy
   Digitizer Przetwornik analogowo-cyfrowy
   Dimension Wymiar
   Dimmed Poszarzony, wygaszony
   Dimmed Command Poszarzone Polecenie
   Dimmed icon Poszarzony znaczek
   Direct Bezpośredni
   Direction Kierunek
   Directory Katalog
   Directory dialog box Skrzynka dialogowa katalogu
   Directory window Okno katalogu
   Disable Concurrent Application Wyłącz program współbieżny
   Disabled Odłączony
   Discard Porzuć
   Discard changes Zapomnij o zmianach
   Disconnect Odłącz
   Disk Dysk
   Disk buffer Bufor dysku
   Disk capacity Pojemność dysku
   Disk directory Katalog dysku
   Disk drive port Port napędu dysków
   Disk drive Napęd dysków
   Disk driver Sterownik dysków
   Disk First Aid Reanimacja dysków
   Disk First Aid disk Dyskietka do reanimacji dysków
   Disk server Podawacz (serwer) dysków
   Disk icon Znaczek dysku
   Disk Aid Summary Podsumowanie Reanimacji
   Diskette Dyskietka
   Display Wyświetl
   Display area Obszar wyświetlania
   Disregard Pomiń
   Distance Odległość
   Distort Zniekształć
   Divide Podziel
   Document Dokument
   Document icon Znaczek dokumentu
   Don't Record Lines Off Top Nie zapisuj wierszy powyżej
   Don't Rest Nie odpoczywaj
   Done Gotowe
   Dot Kropka, punkt
   Dot pitch Odstęp kropek
   Dots per inch Punktów na cal (gęstość)
   Dotted Przerywana, np. linia
   Double Podwójny, np. odstęp
   Double click Podwójne puknięcie
   Double Size Podwójna wielkość
   Double-Click Speed Tempo podwójnego puknięcia
   Double-sided Dwustronny
   Double-Space Podwójny odstęp
   Down W dół
   Down Arrow Strzałka w dół
   Draft Szkic, brudnopis
   Drag Ciągnij
   Dragging Ciągnięcie
   Draw Rysuj
   Draw Centered Rysuj centralnie
   Draw Filled Rysuj wypełniając
   Draw Multiple Rysuj wielokrotnie
   Drawing Rysunek
   Drawing Size Rozmiary rysunku
   Drawing window Okno rysunku
   Drive Napęd
   Drive port Gniazdko napędu
   Driver Sterownik
   Drop Upuść, zostaw, wrzuć
   Drop box Skrzynka do wrzucania
   Duplicate Powiel
   Duration Trwanie
   Duration Scale Skala trwania

   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

   E
   Earliest Finish Date Najwcześniejsza data zakończenia
   Earliest Start Date Najwcześniejsza data rozpoczęcia
   Easy Łatwy
   Easy Access Łatwy dostęp
   Easy Editor Łatwy Edytor
   Easy Install Łatwa instalacja
   Edge Krawędź, brzeg
   Edit Edytuj (redaguj, zmieniaj)
   Edit Pattern Zmień wzorek
   Editor Edytor, program do pisania tekstów
   Effects Efekty
   Eject Wypchnij
   Eject Disk Wypchnij dysk
   Element Element
   Eligible Wybieralny
   Else W przeciwnym przypadku
   Embed Włącz, umieść wewnątrz
   Emphasis Wyróżniony druk
   Empty Folder Pusta teczka
   Empty Trash Wyrzuć śmieci
   Empty Pusty
   Emulation Emulacja (symulowanie działania innego urządzenia lub programu)
   Emulator Emulator
   Enable Włącz
   Enable Concurrent Application Włącz program współbieżny
   Enabled Uaktywniony
   End Koniec
   Endnote Przypis końcowy
   Enhanced Wyróżniony
   Enlarge Powiększ
   Enough Wystarczająco
   Enter Wprowadź, wykonaj, podaj
   Enter key Klawisz Wprowadź
   Enter new password here Wprowadź tutaj nowe hasło
   Entire Cały
   Entire document Cały dokument
   Envelope Koperta
   Environment Środowisko pracy
   Equation Równanie
   Erase Disk Wymaż dysk
   Erase Wymaż
   Eraser Gumka
   Eraser tool Narzędzie Gumka
   Ergonomics Ergonomia
   Error Błąd
   Error message Wiadomość o błędzie
   Escape Ucieczka, wyjście z czegoś
   Estimated Szacowany
   Ethertalk Ethertalk
   Even Równo, parzysty
   Event Zdarzenie
   Event Manager Zarządzanie zdarzeniami
   Everyone Każdy
   Exact Dokładny
   Exactly Dokładnie
   Examine Sprawdź
   Exceeding Za duży
   Exclude Wyłącz
   Exclusive Zastrzeżony
   Execution Wykonanie
   Existing Istniejący, dostępny
   Exit Wyjście
   Expandable Rozszerzalny
   Expansion Rozszerzenie
   Expansion card Karta rozszerzająca
   Expansion connector Przyłącze rozszerzające
   Expansion slots Gniazda rozszerzające
   Expected Oczekiwany
   Expend Rozszerz
   Expense report Spis wydatków
   Explore Zbadaj, sprawdź
   Export Eksportuj
   Export Paint Eksportuj malunek
   Expression Wyrażenie
   Extend Rozszerz
   Extended Rozszerzony, uzupełniony
   Extension Rozszerzenie
   External Zewnętrzny
   External Disk Drive Zewnętrzny napęd dysków
   Extract Wybierz
   Extraction Ekstrakcja, usuwanie

   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

   F
   Facing Pages Rozkładówka
   Factor Czynnik
   Failure Wada, błąd
   False Fałsz
   Fast Szybki
   Fast laser printing Szybkie drukowanie na drukarce laserowej
   Faster Szybciej
   Faster Bitmap Printing Szybsze drukowanie obrazków
   Fault Błąd
   FatBits Lupa
   Feature Cecha
   Feeder Podajnik
   Field Pole
   Field Info... Informacje o polu
   Field Name Nazwa pola
   Field tool Narzędzie Pole
   Field ID ID pola
   File Plik
   File & Folder Info Informacje o pliku i teczce
   File Manager Zarządzanie plikami
   File menu Menu Plik
   File name Nazwa pliku
   File server Podawacz (serwer) plików
   File Transfer Settings Nastawy przenoszenia plików
   File Transfer Przenoszenie plików
   File server Podawacz plików
   Fill Wypełnij
   Filled Wypełniony
   Filled shapes Wypełnione kształty
   Fill menu Menu Wypełnij
   Filter Filtr
   Final Ostateczny
   Find Znajdź
   Find File Znajdź plik
   Find next Znajdź następny
   Find what? Czego szukać?
   Find whole "... " Znajdź dokładnie "..."
   Finish Zakończ
   Firmware Oprogramowanie firmowe
   First Pierwszy
   First Page Pierwsza strona
   Fit Dopasuj
   Fix Napraw
   Fixed Ustalony
   Fixed Line Height Ustalona interlinia
   Fixed cost Koszty stałe
   Fixed dates Ustalone daty
   Fixed income Stały dochód
   Flag Flaga, znacznik
   Flash Zaświeć
   Flatness Spłaszczenie linii na rysunku
   Flip Odwróć
   Flip Horizontal Odwróć w poziomie
   Flip Vertical Odwróć w pionie
   Floppy disk Dyskietka
   Flow Przepływ, np. informacji
   Folder Teczka
   Folder Info Informacje o teczce
   Folder icon Znaczek teczki
   Font Czcionka
   Fonts Czcionki
   Font Manager Zarządzanie czcionkami
   Font menu Menu Czcionka
   Font Suitcase Walizeczka z Czcionkami
   Footer Stopka
   Footnote Przypis
   For ... Dla ...
   Force Wymuś
   Force Quit Wymuś koniec
   Form Formularz
   Form-feed button Przycisk wciągnięcia kartki
   Format Format, postać zapisu np. na dysku
   Format menu Menu Format
   Formatted Zformatowany, zredagowany
   Formula Formuła
   Forward Wprzód
   Fraction Fragment, część
   Fragmentation Podział na części
   Frame Ramka
   Framed Obramowany
   Free Wolny
   Free space Wolna przestrzeń
   Free in Stack Wolna przestrzeń w stosie
   Freehand Shape tool Narzędzie Swobodne rysowanie
   Freeze Zatrzymaj, zamróź
   Frequency Częstotliwość
   From ... Od ...
   Front Przód, front
   Full Pełny
   Full Size Pełna wielkość
   Full-screen application Program pełnoekranowy
   Function Funkcja
   Function key Klawisz funkcyjny

   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

   G
   Gateway Bramka, wejście
   General Ogólny
   General tool Narzędzie Ogólne
   Get Weź
   Get Info Weź/pobierz informacje
   Get Picture Weź/pobierz obrazek
   Get Privileges Weź/pobierz przywileje
   Get Text Weź/pobierz tekst
   Getting Started Pierwsze kroki
   Gigabyte Gigabajt
   Global Globalny
   Global Backup Archiwum całości
   Glossary Słownik, skorowidz
   Go Idź
   Go To Page... Idź do strony nr...
   Goodies menu Menu Różności
   Grabber Łapka
   Graph Rysunek
   Graphics Grafika
   Gray Szary
   Grayed Przyciemniony
   Grayscale Skala szarości
   Green Zielony
   Grey scale Skala szarości
   Grid Siatka
   Grid lines Linie siatki
   Group Grupa
   Groups Grupy
   Group Info Informacje o grupie
   Group List Lista grup
   Guest Gość
   Guide Przewodnik
   Guidelines Linie wiodące

   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

   H
   Half duplex Transmisja dwukierunkowa
   Halftone Półton
   Hand Feed Ręczne podawanie
   Handle Uchwyt
   Handshake Protokół synchronizacji
   Hangup Przerwij połączenie
   Happy Macintosh Szczęśliwy Macintosh
   Hard disk (HD) Dysk stały (twardy)
   Hardware Osprzęt, oprzyrządowanie
   HD Backup Archiwum stałego dysku
   HD SC Setup Ustawienie HD SC
   Head Głowica
   Header Nagłówek
   Heavy Ciężki
   Height Wysokość
   Help Pomoc, samouczek
   Hidden Ukryty
   Hide Ukryj
   Hide Clipboard Ukryj Wycinek
   Hide Footer Ukryj stopkę
   Hide Header Ukryj nagłówek
   Hide Page Breaks Ukryj znaki końca stron
   Hide Ruler Lines Ukryj miejsca linijek
   Hide Rulers Ukryj linijki
   Hide Size Ukryj wymiary
   Hide Tab Ruler Ukryj linijkę tabulatorów
   Hide Task Info Ukryj Info o zadaniu
   High Wysoki
   Highlight Podświetl
   Highlighted Podświetlony
   Hint Wskazówka
   Hit Naciśnij, uderz
   Hold down Trzymaj wciśnięty
   Hollow Dziurawy
   Hollow icon Dziurawy znaczek
   Hollow shapes Dziurawe kształty
   Home Dom
   Home card Karta Dom
   Horizontal Poziomy
   Host Gospodarz, główny komputer
   Hour Godzina
   Hourglass Klepsydra
   Hours Godziny
   How to use Jak korzystać
   Hub Rozgałęziacz
   Hue Barwa
   Hyphen Łącznik przy przenoszeniu wyrazów
   Hyphenation Sylabizacja, przenoszenie wyrazów
   Hyphenation Exceptions Wyjątki sylabizacji
   Hyphenation Off Wyłączenie sylabizacji
   Hyphenation On Załączenie sylabizacji

   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

   I
   I-beam Wskaźnik-I
   I-Beam Pointer Wskazówka-I
   I/O (Input/Output) Wejście/Wyjście
   Icon Znaczek, obrazek
   Identical Jednakowy
   Idle Bezczynny
   If ... Jeżeli ...
   Ignore Pomiń
   Illegal Niedozwolony
   Image Obraz, rysunek
   Immediate Bezpośredni
   Import Importuj
   Import Paint Importuj malunek
   Impossible Niemożliwy
   Inactive Nieaktywny
   Inch Cal
   3,5-inch disk Dyskietka 3,5 calowa
   Inches Cale
   Include Włącz, umieść
   Incompatible Niezgodny
   Incorrect Niepoprawny
   Increase Zwiększ
   Increment Przyrost
   Incremental Backup Archiwizacja cząstkowa
   Incremental costs Narastające koszty
   Indent Wcięcie akapitu
   Independent Niezależny
   Index Index, skorowidz
   Indicate Wskaż, zaznacz
   Indicator Wskaźnik
   Indicator lights Lampki wskażnikowe
   Indivisible Niepodzielny
   Infeasible dates Niemożliwe daty
   Information Window Okno informacji
   Initial Początkowy, inicjujący
   Initialization Inicjacja
   Initialization failed! Inicjacja zawiodła!
   Initialize Inicjuj
   Initialize this disk? Inicjować ten dysk?
   Input Wejście
   Input device Urządzenie wejściowe
   Insert Wstaw, włóż (np. dyskietkę)
   Insert Page Break Wstaw znak końca strony
   Insert Page Wstaw stronę
   Insert Ruler Wstaw linijkę
   Insert disk Włóż dysk
   Insertion point Miejsce wstawienia
   Install Instaluj
   Installation Instalacja
   Installer Instalator
   Installer Script Scenariusz Instalatora
   Instant Natychmiastowy
   Instruction set Zestaw instrukcji
   Insufficient Niedostateczny
   Interface Łącznik
   Interior Wnętrze
   Intermediate Pośredni
   Internal Wewnętrzny
   Internal Disk Drive Wewnętrzny napęd dysków
   Interrupt Przerwij
   Interval Przerwa
   In the entire stack W całym stosie
   Intro Wprowadzenie
   In use W użyciu
   Invert Odwróć, pokaż negatyw
   Invert Image Negatyw obrazu
   Invalid Błędny, niewłaściwy
   Inversed Odwrócony
   Invisible Niewidzialny
   Invisible Grid Niewidzialna Siatka
   Italic Kursywa
   Item Rzecz
   Items Rzeczy

   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

   J
   Join Połącz
   Joined Połączony
   Jump Skok
   Justify Wyrównanie, justyfikacja

   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

   K
   KB Kilobajtów
   Keep Zachowaj
   Kerning Podcinanie
   Key Klawisz
   Keyboard Klawiatura
   Keyboard shortcut Skróty klawiaturowe
   Keyboard equivalent key Równoważny klawisz
   Keyboard layout Układ klawiatury
   Key Caps Klawisze
   Key Layout Układ klawiszy
   Key Repeat Rate Tempo powtarzania klawiszy
   Keystroke equivalent Równoważnik klawiaturowy
   Keystroke Wciśnięcie klawisza
   Keyword Słowo kluczowe
   Kilobyte Kilobajt
   Kind Rodzaj
   Knob Pokrętło

   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

   L
   Label Etykieta
   Landscape Wydruk wszerz kartki papieru
   Language Język
   Large Duży
   LaserWriter Drukarka laserowa
   Lasso tool Narzędzie Lasso
   Last Modified Ostatnio zmieniany
   Last Ostatni
   Last Page Ostatnia strona
   Later Później
   Latest Finish Date Najpóźniejsza data zakończenia
   Latest Start Date Najpóźniejsza data rozpoczęcia
   Layer Warstwa
   Layout Rozkład, układ
   Layout menu Menu Rozkład
   Leave Opuść, przerwij
   Left Lewy
   Left Indent Lewe wcięcie
   Left Sides Lewe strony
   Left text Lewy tekst
   Left/Right Centers Centrowanie poziome
   Legend Legenda
   Length Długość
   Less Mniej
   Lesson Lekcja
   Letter Litera, list, format papieru
   Letterspacing Odstępy międzyliterowe
   Level Poziom
   Lever Dźwignia
   Library Biblioteka
   Lighten Rozjaśnij
   Lightness Jasność
   Limit Limit, granica
   Limit user level to Użytkownik może tylko
   Line Linia, wiersz
   Line Height Interlinia
   Line Size Szerokość linii
   Line Spacing Odstępy międzywierszowe
   Line tool Narzędzie Linia prosta
   Line Width Grubość linii
   Line-feed button Przycisk przesuwu papieru
   Line/Pattern box Skrzynka Linia/Wzorek
   Lines Linie
   Link Połącz
   List Wypisz
   List Manager Zarządzanie listą
   Load Załaduj, wprowadź do pamięci
   Local Lokalny
   Local echo Własne echo
   Local-area network (LAN) Sieć lokalna
   Locate Znajdź, zlokalizuj
   Location Położenie
   Lock Zablokuj
   Lock Text Zablokuj tekst
   Locked Blokada, zamknięty
   Log off Odłącz
   Log on Przyłącz
   Login Enabled Przyłączenie możliwe
   Long Długi
   Loop Pętla
   Lost Stracony
   Low Nisko, mało
   Lowercase Małe litery

   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

   M
   Macintosh Komputer Macintosh
   Macro Makro
   Magnification Powiększenie
   Magnifier Lupa
   Mail Poczta
   Main Główny
   Mainly Głównie
   Maintain Pozostaw
   Main Unit Jednostka główna
   Mainframe computer Komputer stacjonarny
   Major Division Spacing Odstęp głównych rozdziałów
   Make Zrób, wykonaj
   Make Changes privilege Prawo dokonywania zmian
   Management Zarządzanie
   Manager Program zarządzający
   Manual Ręczny
   Manual paper feed Ręczne podawanie papieru
   Manual feed tray Kaseta ręcznego podawania
   Map Mapa
   Margin Margines
   Margin marker Oznaczenie marginesu
   Mark Znacznik, oznaczenie
   Marked Oznaczony
   Marker Znacznik
   Master Page Strona wzorcowa
   Match Dopasuj
   Measurement Wymiary
   Media Różne nośniki (rodzaje) informacji
   Medium Pośredni
   Megabyte (MB) Megabajt
   Memory Pamięć
   Memory Manager Zarządzanie pamięcią
   Memory space is low Mało miejsca w pamięci
   Menu Menu
   Menu bar Pasek menu
   Menu Manager Zarządzanie menu
   Menu item Element menu
   Menu title Nazwa menu
   Message Wiadomość
   Message box Skrzynka wiadomości
   Message Watcher Podglądacz wiadomości
   Microprocessor Mikroprocesor
   Milestone box Skrzynka etapowa
   Milestone Etap
   Minutes Minuty
   Mirror Lustro
   Mirror Horizontal Lustro poziome
   Mirror Vertical Lustro pionowe
   Mismatch Niedopasowanie
   Missing Opuszczony
   Mix Wymieszaj, zmiksuj np. dźwięk
   Mixed Mieszany
   Mode Tryb, sposób działania
   Mode switch Przełącznik trybu
   Modem Modem
   Modem port Port modemu
   Modifiable Zmienialny
   Modification Zmiana
   Modified Zmieniony
   Modifier key Klawisz specjalny
   Modify Zmień
   Monitors Monitory
   Month Miesiąc
   More Więcej
   Motion Ruch
   Motor Silnik
   Mount Postaw, wznieś
   Mouse Mysz
   Mouse button Przycisk myszy
   Mouse pad Podkładka pod mysz
   Move Porusz, przenieś
   Multiply Pomnóż

   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

   N
   Name Nazwa
   Needed Potrzebny
   Negative Ujemny, negatywny
   Neither Żaden z wymienionych
   Nesting Zagnieżdżanie
   Net Sieć
   Network Sieć połączeń
   Network user Użytkownik sieci połączeń
   Never Nigdy
   New Nowy
   New Background Nowe tło
   New Button Nowy przycisk
   New Card Nowa karta
   New Field Nowe pole
   New Folder Nowa teczka
   New Line Nowa linia
   New password Nowe hasło
   New stack name Nazwa nowego stosu
   New Stack Nowy stos
   Next Następny
   No Nie
   No breaks between pages Bez przerw między stronami
   No gaps between pages Bez przerw między stronami
   No space between cards Bez miejsca między kartami
   Node Węzeł
   Non-breaking space Twarda spacja
   None Żaden
   Normal Normalny, standartowy
   Normal pages Normalne strony
   Normal size Normalna wielkość
   Note Notatka
   Note Pad Notatnik
   Notes Notatki
   Number Ilość, liczba
   Number of Minor Divisions Liczba podrozdziałów
   Numbering increments Skok numerowania
   Numerator Licznik
   Numerical Numeryczny
   Numeric keypad Klawiatura numeryczna
   Numeric keys Klawisze numeryczne

   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

   O
   Object Obiekt
   Odd Nieparzysty
   Off Wyłączony
   Off-line Odłączone
   Off screen on purpose Celowo bez dialogów
   OK OK, zgadzam się
   Old Stary, poprzedni
   Old password Stare hasło
   Omit Pomiń, opuść
   On Włączony
   One-sided Jednostronny
   On Line Podłączony
   On-line help Podręczna pomoc
   Only Tylko, wyłącznie
   Opaque Nieprzezroczysty
   Open Otwórz
   Open another volume Otwórz inny wolumen
   Open architecture design Projekt wg otwartej architektury
   Open architecture Otwarta architektura
   Open Dialog Dialog Otwórz
   Open Folder Otwórz teczkę
   Open Other Otwórz inny
   Open Stack Otwórz stos
   Open Volume Otwórz wolumen
   Operating system System operacyjny
   Operation Działanie, operacja
   Operator Operator
   Optimized Optymalny, najlepszy
   Option Opcja, możliwość
   Option key Klawisz Opcja
   Option card Dodatkowa karta
   Optional character set Zestaw dodatkowych znaków
   Options menu Menu Opcje
   Options Opcje, możliwości
   Oracle Wyrocznia
   Order Kolejność
   Orientation Położenie
   Other Inny
   Outline Obrysowany
   Output Wyjście
   Output device Urządzenie wyjściowe
   Output tray Kaseta odbiorcza
   Oval Owal
   Oval tool Narzędzie Owal
   Over Nad
   Overall Całkowity
   Overflow Nadmiar
   Overlapping Nakładający się
   Overstrike Podwójne uderzenie
   Overtype Nadruk
   Overview Przegląd
   Owner Właściciel

   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

   P
   Packing disk Upychanie dysku
   Pad Podkładka pod mysz, notatnik
   Page Strona
   Page break Koniec strony
   Page Range Zakres stron
   Page Setup Układ kartki
   Paginate Podziel na strony
   Pagination Stronicowanie
   Paint Malowanie
   Paint text Maluj tekst
   Paint Text tool Narzędzie malowania tekstów
   Paint tool Narzędzie Malowanie
   Paintbrush Pędzel
   Painting Malunek
   Palette Paleta
   Panel Panel, płyta z przyciskami
   Paper Papier
   Paper cassette Kaseta
   Paper Cassette Feed Podawanie papieru z kasety
   Paper Feed Podawanie papieru
   Paper Source Podawanie papieru
   Paper clamps Uchwyty papieru
   Paper cover Przykrycie papieru
   Paper error light Lampka braku papieru
   Paper length Długość kartki
   Paragraph Indent Wcięcie akapitowe
   Paragraph Spacing Odstęp międzyakapitowy
   Paragraph Akapit
   Parallel Równoległy
   Parallel communication Komunikacja równoległa
   Parallel task Zadanie równoległe
   Parameter Parametr
   Parity Parzystość
   Parrent Macierzysty
   Part Część
   Partial Częściowy
   Partition Strefa
   Partitioning Podział na strefy
   Password Hasło
   Paste Wklej, wstaw
   Paste in Back Wklej od spodu
   Paste in Front Wklej na wierzchu
   Patch code Łaty kodu
   Path Ścieżka
   Pathway Ścieżka dostępu
   Pattern Wzorek
   Patterns Wzorki
   Pause Przerwa
   Peek Zerknąć
   Pen Pióro
   Pen menu Menu Pióro
   Pencil tool Narzędzie Kredka
   Pencil Kredka, ołówek
   Percent Procent
   Percent complete Procent ukończenia
   Perform Wykonaj działanie
   Performance Sposób działania
   Period Okres
   Peripheral device Urządzenie poboczne
   Permanent Trwały
   Permission Zgoda, pozwolenie
   Perpendicular Lines tool Narzędzie Linie Równoległe
   Personal LaserWriter Osobista drukarka laserowa
   Perspective Perspektywa
   Phone Telefon
   Phone port Gniazdo:Telefon
   Phrase Wyrażenie, fraza
   Pick Wybierz
   Pickup Odbiór
   Picture Obrazek
   Pie chart Diagram kołowy
   Pin Igła (w drukarce igłowej)
   Pin-feed paper Papier z dziurkami
   Pitch Krój pisma
   Pixel Piksel, najmniejszy punkt ekranu
   Placement Miejsce położenia
   Plain Zwyczajny, jasny
   Plain Text Czysty tekst
   Plain-text document Dokument zawierający czysty tekst
   Platen Wałek
   Play Graj
   Play back Odegraj
   Plot Wykres
   Plotter Ploter, urządzenie kreślące
   Point Punkt, kropka
   Pointer Wskaźnik
   Poke Wetknąć
   Polygon Wielokąt
   Polygon Sides Boki wielokąta
   Port Port, gniazdo
   Portable Przenośny
   Portion Część, fragment
   Position Położenie
   Positive Pozytywny, dodatni
   Possible Możliwy
   Power Siła, moc
   Power Przycisk włączenia do sieci
   Power Keys Magiczne klawisze
   Power On key Klawisz Włącznik
   Preferences Preferencje
   Prepare Przygotuj
   Presentation Prezentacja
   Preset Wybrany wstępnie
   Press Wciśnij, naciśnij
   Preview Podgląd
   Previous Poprzedni
   Primary Podstawowy, pierwotny
   Primary Character Set Podstawowy zestaw znaków
   Primary Group Grupa podstawowa
   Principal Główny, zasadniczy
   Print Drukuj
   Printable Możliwy do wydrukowania
   Print Card Drukuj kartę
   Print Catalog Drukuj katalog
   Print File Plik druku
   Print full size cards Drukuj całe karty
   Print half size cards Drukuj karty zmniejszone 2x
   Print one card per page Drukuj jedną kartę na stronie
   Print orientation Orientacja druku
   Print quarter size cards Drukuj karty zmniejszone 4x
   Print Preview Układ strony
   Print Report Drukuj sprawozdanie
   Print Stack Drukuj stos
   Print text fields from all cards Drukuj tekst pól ze wszystkich kart
   Print the name of ...Drukuj nazwę
   Print User Log Drukuj Wyciąg
   Print server Podawacz (serwer) do druku
   Printer Drukarka
   Printer driver Program obsługi drukarki
   Printer port Port drukarki
   Printer resource Zasób drukarki
   Printer spooling Przetrzymywanie do druku
   Printing Folder Teczka drukowania
   Printing Tools Narzędzia drukowania
   Printing resource Zasób drukowania
   PrintMonitor Postępy drukowania
   Printout Wydruk
   Priority Pierwszeństwo
   Priority number Numer priorytetu
   Privacy Prywatność
   Private Prywatny, osobisty
   Private Access Dostęp prywatny
   Privileges Przywileje
   Procedura Procedura, element programu
   Proceed Postępuj
   Process Działanie, proces
   Processing Przetwarzanie
   Processor Procesor
   Progress Postęp
   Progressive Postępowy
   Project Table Tablica projektu
   Prompt Zachęta, gotowość
   Propeller-shape symbol Znaczek "śmigiełko"
   Property Własność, cecha
   Proportional spacing Litery o stałej szerokości
   Protect Zabezpiecz
   Protection Ochrona, zabezpieczenie
   Protect Stack Zabezpiecz stos
   Protocol Protokół
   Pull down Ściągnąć
   Punctuation Znaki przestankowe
   Put Away Odłóż
   Puzzle Układanka

   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

   Q
   Quality Jakość
   Query Zapytanie, poszukiwanie
   Queue Kolejka
   Quick Szybki
   Quiet Cichy
   Quit Skończ
   Quote Cudzysłów

   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

   R
   Radial Kołowy
   Radio Button Przełącznik (okrągły)
   Random Bezpośredni, losowy
   Random-access memory RAM, pamięć operacyjna
   RAM Pamięć operacyjna
   RAM cache Nisza RAM
   RAM expansion kit Zestaw rozszerzenia pamięci RAM
   Range Zakres
   Rate Szybkość działania, proporcja
   Rate of Insertion Point Blinking Częstotliwość migotania kursora
   Read Przeczytaj
   Read Me Przeczytaj mnie
   Read-only Tylko do odczytu
   Read-only memory ROM, pamięć stała
   Ready Gotowy
   Reboot Załaduj system od nowa
   Rebuilt Odtwórz, odbuduj
   Recall Przywołaj z powrotem
   Receive File Otrzymaj plik
   Recent Ostatni
   Record Nagraj
   Record Rekord, element pliku
   Recorder Rejestrator
   Recover Odzyskaj
   Recovery Odzyskiwanie informacji
   Rectangle Prostokąt
   Rectangle tool Narzędzie Prostokąt
   Red Czerwony
   Redo Przywołaj
   Redraw Przerysuj
   Reduce Zmniejsz
   Reduce to fit Zmniejsz by pasowało
   Reductions Zmniejszanie
   Reference Odnośnik
   Register Rejestr
   Registered user Zarejestrowany użytkownik
   Regular Polygon tool Narzędzie Wielokąt regularny
   Regular Tab Well Zapas Normalnych tabulatorów
   Regular text Normalny tekst
   Reinstall Przeinstaluj
   Relation Relacja
   Relative Względny
   Release Zwolnij
   Release lever Dźwignia zwalniająca
   Remainder Reszta, końcówka
   Remark Uwaga, komentarz
   Reminder Przypomnienie
   Remote Zdalny, odległy
   Remote System Odległy System
   Removable Usuwalny
   Remove Usuń
   Remove Group Usuń grupę
   Remove Primary Group Usuń grupę pierwotną
   Removed document Usuń dokument
   Rename Przezwij, zmień nazwę
   Rename Files Przezwij pliki
   Rename Destination Files Przezwij pliki docelowe
   Rename Folder Przezwij teczkę
   Repair Napraw
   Repair Automatically Napraw automatycznie
   Repairing volume Naprawiam wolumen
   Repeat Ctrls Powtarzaj ctrl (Klawisz Control)
   Replace Zastąp
   Replace It Zastąp go
   Replay Powtórz
   Report Sprawozdanie, raport
   Request Prośba
   Required Potrzebny
   Reset Zerowanie
   Reset key Przycisk Zerowanie
   Reshape Arc Zmiana łuku
   Reshape Polygon Zmiana wielokąta
   Resize Zmień rozmiary
   Resolution Rozdzielczość
   Resource Zasób
   Resource Cost Entry Wprowadzenie żródła kosztów
   Resource Manager Zarządzanie zasobami
   Resource Timeline Wykresu czasowy zasobów
   Resource cost Koszt zasobów
   Resources Zasoby
   Responder Odpowiadacz
   Rest Odpocznij
   Restart Wznów
   Restore Odtwórz
   Restore a single file Odtwórz pojedynczy plik
   Restore all files Odtwórz wszystkie pliki
   Restore settings from... Odtwórz ustawienie z...
   Resume Z powrotem
   Retain Line Breaks Zachowaj przerwy między liniami
   Return Powrót
   Return Key Klawisz Powrotnik
   Reverse Odwróć
   Reverse order Odwrotna kolejność
   Revert Przywróć
   Revert to Saved Przywróć postać zachowaną
   Revision Weryfikacja
   Revoke Membership Skasuj członkostwo
   Ribbon Taśma do maszyny
   Ribbon cartridge Kasetka z taśmą
   Ribbon knob Pokrętło kasetki
   Right Prawy
   Right Indent Prawe wcięcie
   Right Sides Prawe strony
   Right text Tekst po prawej
   Roller shaft Rolki przesuwu
   Roman script Języki romańskie
   Room Pokój, wolne miejsce
   Root Korzeń
   Rotate Obracaj
   Rotate Left Obracaj w lewo
   Rotate Right Obracaj w prawo
   Rotation Obracanie
   Rough Szorstko, nierówno
   Round Okrągły, dookoła
   Round Corners Zaokrąglone rogi
   Round rect Zaokrąglony prostokąt
   Round-corner rectangle tool Narzędzie Zaokrąglony prostokąt
   Router Dróżnik
   Routine Procedura
   Row Rząd, wiersz
   Rows Rzędy, wiersze
   Row-wise Według wierszy
   Ruler Linijka
   Rules Zasady, przepisy

   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

   S
   Safety Bezpieczeństwo
   Sale Sprzedaż
   Sales Report Raport sprzedaży
   Sample Próbka
   Saturation Nasycenie
   Save Zachowaj, zapisz na dysku
   Save As... Zachowaj jako...(nowa nazwa)
   Save Copy Zachowaj kopię
   Save current document Zachowaj bieżący dokument
   Save document as... Zachowaj dokument jako...
   Save of a copy of stack in... Zachowaj kopię stosu w...
   Save settings as... Zachowaj ustawienie jako...
   Save summary as... Zachowaj Podsumowanie jako...
   Save User Log As... Zachowaj wyciąg jako...
   Save Groups As... Zachowaj Grupy jako...
   Scale Skala
   Scaling Skalowanie
   Scan Przeszukaj, np. dysk
   Scan Zeskanuj (wczytaj obraz)
   Scanner Skaner, czytnik obrazu
   Scanning Przeglądanie
   Scatter Wykres punktowy
   Scanning order Kolejność przeglądania
   Schedule Chart Wykres harmonogramu
   Scope Zasięg
   Scrambled Zaszyfrowane
   Scrap Kawałek, wycinek
   Scrap Manager Zarządzanie wycinkami
   Scrapbook Album
   Scratch Pierwszy szkic
   Screen Ekran
   Screen buffer Bufor ekranu
   Screen shot Zrzut ekranu
   Script Skrypt, scenariusz
   Scripting Programowanie
   Scripts Skrypty, scenariusze
   Scroll Przewijaj
   Scroll arrow Strzałka przewijania
   Scroll bar Pasek przewijania
   Scroll box Suwak
   Scroll area Obszar przewijania
   Scroll arrow Kierunek przewijania
   Scrolling Przewijanie
   SCSI Small Computer System Interface
   (typ podłączenia innych urzadzeń)
   SCSI Cable System Kable SCSI
   SCSI Device Urządzenie SCSI
   SCSI ID number Numer ID SCSI
   SCSI port Port SCSI
   SE bus access port Gniazdo dostępu do szyny SE
   SE bus Szyna SE
   Search Szukaj
   Search for... Poszukaj...
   Search here Tu szukaj
   Search path Ścieżka poszukiwania
   Secondary Drugorzędny
   Seconds Sekundy
   Section Część, rozdział
   Sector Sektor
   Sectors Sektory
   See Zobacz
   See Files privilege Obejrzyj przywileje dostępu do plików
   See Folders privilege Obejrzyj przywileje dostępu do teczek
   Segment Loader Ładowacz segmentów
   Select Zaznacz, wybierz
   Select a LaserWriter Zaznacz drukarkę
   Select a printer port Zaznacz port drukarki
   Select All Zaznacz wszystko
   Selected Wybrany, zaznaczony
   Selected background fields Zaznaczone pola tła
   Selection Zaznaczenie, wybór
   Selection tool Narzędzie zaznaczania
   Selection box Skrzynka zaznaczania
   Selection rectangle Prostokąt zaznaczania
   Send Wyślij
   Send Farther Odsuń, przesuń dalej
   Send File Poślij plik
   Send To Back Przełóż na spód
   Sensitive Wrażliwy, czuły
   Sentence Zdanie
   Separate Oddziel
   Separation belt Pas rozdzielający
   Sequence Sekwencja
   Serial Szeregowy
   Serial communication Komunikacja szeregowa
   Serial interface Łącze szeregowe
   Serial ports Porty szeregowe
   Serial interface Łącze szeregowe
   Serial Number Numer seryjny
   Serial port Port szeregowy
   Serif-font Czcionka szeryfowa
   Server Podawacz, serwer
   Server folder Teczka Podawacza
   Server Info Informacje Podawacza
   Server Installer disk Dyskietka instalacyjna Podawacza
   Server menu Menu Podawacza
   Server Report Raport Podawacza
   Session Sesja
   Set Ustaw
   Set Chart Size Ustaw wielkość wykresu
   Set Checkpoint Ustaw punkt sprawdzający
   Set Earliest Start Najwcześniej zacząć
   Set Latest Finish Najpóżniej zakończyć
   Set Page # Ustaw nr strony
   Set Password Ustaw hasło
   Set Startup Ustaw Starter
   Setting Ustawienie
   Setup Układ, ustawienie
   Shade Zacieniuj
   Shadow Cieniowany
   Sharpen Wyostrz
   Sheet Arkusz
   Shift Przesuń, zmień
   Shift Down Wciśnięty Podnośnik
   Shift key Klawisz Podnośnik
   Shift Up Zwolniony Podnośnik
   Shift-click Puknij z Podnośnikiem
   Shift-drag Ciągnij z Podnośnikiem
   Short Krótko
   Short File menu Skrócone menu Plik
   Short cut Skrót
   Show Pokaż
   Show Clipboard Pokaż Wycinek
   Show Dates Pokaż daty
   Show Entire Chart Pokaż cały wykres
   Show Footer Pokaż stopkę
   Show Header Pokaż nagłówek
   Show Lines Pokaż linie
   Show Messages Pokaż komunikaty
   Show name Pokaż nazwę
   Show Page Breaks Pokaż przerwy między stronami
   Show Page Pokaż stronę
   Show Ruler Lines Pokaż miejsca linijek
   Show Rulers Pokaż linijki
   Show Size Pokaż wymiary
   Show Summary Pokaż Podsumowanie
   Show Tab Ruler Pokaż linijkę tabulatorów
   Show Task Info Pokaż informację o zadaniu
   Show User Log Pokaż wyciąg
   Shrink Zawęzij
   Shut Zamknij
   Shut Down Wyłącz
   Sides required Brzegi konieczne
   Sign Znak
   Simple Prosty
   Single Pojedynczy
   Single-sided Jednostronny
   Single-space Pojedyncza interlinia
   Size Wielkość, rozmiar
   Size box Kwadracik wielkości
   Size of Stack Wielkość stosu
   Size to Fit Dopasu
   Skeleton Szkielet, wzorzec
   Skew Wygnij
   Slack time Czas rozbiegu
   Slant Pochyl
   Sleep Sen, uśpienie
   Slide Przezrocze
   Slide Show Pokaz przezroczy
   Slow Wolno
   Small Mały
   Small Caps Kapitaliki
   Smooth Gładki, równy
   Smoothing Wygładzanie
   Snap Przeskocz
   Software Oprogramowanie, programy komp.
   Solid Linia ciągła
   Sorry Niestety
   Sort Posortuj
   Sound Dźwięk
   Source Źródło, plik źródłowy
   Source disc Dysk źródłowy
   Space Spacja, odstęp
   Space bar Klawisz spacji
   Spacing Rozmieszczenie odstępów
   Speaker Volume Poziom dźwięku
   Special Effects Efekty specjalne
   Special menu Menu Specjalne
   Special Specjalne
   Specific Określony, specyficzny
   Specification Wyszczególnienie
   Specified Określony, podany
   Speed Szybkość
   Split Podziel
   Split-page format Format podzielonej strony
   Spool Przetrzymaj, ustaw w kolejce
   Spool File Plik przetrzymywania
   Spool File Plik przetrzymywania
   Spool Folder Teczka przetrzymywania
   Spooling Przetrzymywanie
   Spray Rozpylacz
   Spray tool Narzędzie Rozpylacz
   Spread sheet Arkusz kalkulacyjny
   Stack Stos (układ kart)
   Stack Name Nazwa stosu
   Stacking order Uporządkowanie ułożenia stosu
   Stamp Znaczek, wskaźnik, oznaczenie
   Standard Wzorcowy, normalny
   Standard format Format standardowy
   Standard rulers Normalne linijki
   Start Start, początek
   Startup Device Urządzenie startowe
   Startup disk Dysk startowy
   Startup volume Wolumen startowy
   StartUp Screen Pierwszy ekran
   Statement Polecenie
   Status Lights Lampki sygnalizujące stan
   Status messages Komunikat o stanie
   Step Krok
   Step by stepKrok po kroku
   Sticky keys Lepkie klawisze
   Stop Zatrzymaj
   Stop scrolling Zatrzymaj przewijanie
   Storage Pamięć
   Store Zapamiętaj, zapisz
   Stretch Rozciągnij
   Strikeout Uwypuklenie tekstu
   String Tasiemka
   Structure Struktura
   Style Styl
   Style menu Menu Styl
   Subdirectory Katalog podrzędny, podkatalog
   Submenu Menu podrzędne
   Subscript Dolny skrypt
   Substitute Podstaw
   Subtitle Podtytuł
   Successful Udany, zakończony powodzeniem
   Sum Suma
   Summary Podsumowanie, streszczenie
   Summary chart Wykres podsumowujący
   Superscript Górny skrypt
   Supervisor document Dokument przełożonego
   Surface Powierzchnia
   Swap Zamień miejscami
   Switch Przełącz
   Switch on Włącz
   Switch disk Zmień dysk
   Symbol Znak specjalny, symbol
   Syntax Składnia
   Syntax error Błąd składniowy
   System System
   System Additions Dodatki do Systemu
   System Disk Dysk systemowy
   System file Plik System
   System Folder Teczka systemowa
   System icon Znaczek systemowy
   System software Oprogramowanie systemowe
   System Startup Ustawienie Systemu
   System Tools Narzędzia systemowe
   System Tools disk Dyskietka Narzędzia systemowe
   System file Plik systemowy

   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

   T
   Tab Tabulator
   Tab key Klawisz Tabulator
   Tab order Kolejność tabulatorów
   Tab ruler Linijka tabulatora
   Table Tablica
   Table of contenst pis treści
   Tablet Pulpit
   Tabs Tabulatory
   Tabulation Tabulacja
   Tag Znacznik, oznaczenie
   Tagged Oznaczony
   Talk Rozmowa
   Tall Portretowy
   Tall Adjusted Propocjonalnie w poziomie
   Tape Taśma
   Target Cel, obiekt
   Task Zadanie
   Task Cost Entry Początkowe koszty zadania
   Task Info window Okno informacje o zadaniu
   Task menu Menu Zadanie
   Task Timeline Wykres zadania
   Task box Skrzynka zadania
   TeachText Prosty Edytor
   Tear-off menu Zrywalne menu
   Template Wzorzec
   Temporary Tymczasowy
   Term Termin
   Terminal Terminal
   Terminal emulator Emulator terminala
   Terminator Zakończenie
   Terms Człony
   Test Test
   Text Tekst
   Text box Skrzynka tekstowa
   Text file Plik tekstowy
   Text only Tylko tekst
   Text properties Własności tekstu
   Text Style Styl tekstu
   Text Translation Konwersja tekstu
   Text Wrap Zawijanie tekstu wokół obrazu
   Then Wtedy
   Thesaurus Słownik wyrazów bliskoznacznych
   Thick Pogrubiony, gruba linia
   Thickness Grubość
   Thin Cienki
   Threshold Próg
   Thumbscrews Motylki
   Time Czas
   Timeline Scale Skala wykresu czasowego
   Tint Odcień
   Tip Wskazówka
   Title Tytuł
   Title bar Pasek tytułowy
   Title Page Strona tytułowa
   To... Do...
   Toggle Przełącznik
   Tolerance Tolerancja
   Tone Ton, odcień
   Tool Narzędzie
   Toolbar Pasek z narzędziami
   Toolbox Skrzynka z narzędziami
   Tools Narzędzia
   Too many Zbyt wiele, za dużo
   Top Górny, góra
   Top/Bottom Centers Centrowanie pionowe
   Topic Temat, zagadnienie
   Total Całość, suma
   Trace Edges Kontur
   Tracing Śledzenie
   Track Ścieżka (na dysku)
   Tracks Ścieżki
   Training disk Dyskietka szkoleniowa
   Transfer Przeniesienie
   Transfer Method Metoda przeniesienia
   Transform Przekształć
   Translate Konwertuj, tłumacz
   Translation Konwertowanie, tłumaczenie
   Translation file Plik konwersji
   Translation menu Menu konwersji
   Translator Konwerter
   Translators Konwertery
   Transparent Przezroczysty
   Transpose Przestaw
   Trash Kosz
   Tray Taca, np. w drukarce
   Trim Skróć
   Triple Potrójny, np. odstęp
   Trouble shooting Poszukiwanie uszkodzeń
   True Prawda
   Truncated Odcięty, skrócony
   Try Wypróbuj
   Try again Spróbuj jeszcze raz
   Turn Off Wyłącz
   Turn On Włącz
   Tutorial Samouczek
   Two-sided Dwustronny
   Type Rodzaj, typ
   Typing Pisanie

   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

   U
   Unable Niemożliwy do wykonania
   Unavailable Niedostępny
   Uncheck Wyłącz, zatrzymaj
   Underlined Podkreślony
   Undo Odwołaj
   Ungroup Rozłącz
   Unhide Odsłoń
   Unidirectional Jednokierunkowy
   Uniform Jednolity
   Unformatted Niesformatowany
   Unique Unikalny, wyjątkowy
   Unit Jednostka
   Unit cost Koszt jednostkowy
   Unknown Nieznany
   Unlock Odblokuj
   Unlock Keyboard Odblokuj klawiaturę
   Unmount Odstaw
   Unrecognized Nierozpoznany
   Unrecoverable Błąd niemożliwy do usunięcia
   Unselect Usuń zaznaczenie
   Unsmooth Przywróć załomki
   Unsorted Nieuporządkowany
   Unspecified Nieokreślony
   Unsuccessful Nieudany
   Unterminated Niezakończony
   Untitled Bez tytułu
   Unusable Niezdatny do użytku
   Up W górę
   Up Arrow Strzałka do góry
   Update Uaktualnienie
   Update folder Teczka uaktualnień
   Update notice Notka uaktualnień
   Updating Uaktualnianie
   Upgrade Unowocześnienie
   Upper case letters Kapitaliki
   Uppercase Duże litery
   US Legal Format US Legal
   US Letter Format US Letter
   Use Użyj
   User Użytkownik
   User group Grupa użytkowników
   User Info Informacje o użytkowniku
   User interface Łącznik z użytkownikiem
   User interface toolbox Skrzynka narzędziowa użytkownika
   User List Lista użytkowników
   User log Wyciąg
   User manual Instrukcja obsługi
   User Name Nazwa użytkownika
   User Preferences Preferencje
   User level Poziom podłączenia
   Users Użytkownicy
   Users & Groups Użytkownicy i grupy
   Utilities Usługi
   Utilities disk Dyskietka Usługi
   Utilities Guide Przewodnik po usługach
   Utility Użyteczność, pożytek
   Utility Program Program narzędziowy

   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

   V
   Valid Odpowiedni, właściwy
   Value Wartość
   Variable Zmienna
   Variable Watcher Podglądacz zmiennych
   Verification Weryfikacja
   Verify Sprawdź
   Verify Access Privileges Sprawdź przywileje dostępu
   Verify new password here Potwierdź tutaj nowe hasło
   Verifying volume Weryfikuję wolumen
   Version Wersja
   Vertical Pionowy
   View Przegląd, widok
   View menu Menu Przegląd
   Virtual Wirtualny, istniejący pozornie
   Visible Widoczny
   Visual Wzrokowy
   Volume Wolumen, tom
   Volume Objętość, pojemność
   Volume Siła dźwięku
   Volume Info Informacje o wolumenie
   Volume List Lista wolumenów

   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

   W
   Wait Zaczekaj
   Warning Ostrzeżenie
   Watermark Znak wodny
   Weekly Co tydzień
   What Co
   When required W razie potrzeby
   Where Gdzie
   Which Który
   Which fields Które pola
   While Podczas gdy
   Whole Cały
   Wide Szeroko
   Wide area network (WAN) Sieć rozległa
   Wide Margins Szerokie marginesy
   Width Szerokość
   Wildcard Symbol ogólny
   Window Okno
   Window Manager Zarządzanie oknami
   Wireframe Siatka obrazu
   With ... Z ...
   With the current background Z aktualnym tłem
   Word Wyraz
   Word wrap Zawijanie wyrazów
   Word Wrap Outgoing Text Tekst wyjściowy z zawijaniem wyrazów
   Word Wrap Around Zawijanie wyrazów wkoło
   Work Praca
   Worksheet Arkusz kalkulacyjny
   Work space Obszar roboczy
   Work station Stacja sieciowa, stanowisko robocze
   Work Station Installer disk Dyskietka Instalacja stacji sieciowej
   Wrap Zawiń
   Wrap around Zawijanie wkoło
   Wrapped Zawinięty
   Wristwatch Zegarek
   Write Wpisz
   Write protect Ochrona przed zapisem
   Write-protected Zablokowany
   Write-protect tab Przesuwka blokowania zapisu
   Wrong Zły, niewłaściwy

   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

   Y
   Year Rok
   Yellow disk Żółta wkładka
   Yes Tak

   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

   Z
   Zone Strefa
   Zoom Zmiana wymiarów
   Zoom in Powiększ zaznaczony fragment
   Zoom out Zmniejsz zaznaczony fragment
   Zoom box Kwadracik powiększenia  Oprac. lek. Jarosław Kosiaty
  Wszelkie prawa zastrzeżone.
  e-mail: jkosiaty@esculap.pl

Powrót do strony głównej